ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปี6
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่
ปีการศึกษา 2555

 

ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล 2551-2555

2551

2552

2553

2554

2555

ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ 2551-2555

2551

2552

2553

2554

2555

ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 2551-2555

2551

2552

2553

2554

2555

ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา 2551-2555

2551

2552

2553

2554

2555

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน  2551-2555

2551

2552

2553

2554

2555

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน 2551-2555

2551

2552

2553

2554

2555